ugoda sądowa

źródło: http://pixabay.com

Nie zawsze nasze spory musimy rozwiązywać poprzez wniesienie powództwa. Czasami wystarczy próba ugodowego załatwienia sprawy. Taką możliwość daje nam tzw. postępowanie pojednawcze. Zostało ono uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, a jego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem – bez potrzeby wytaczania powództwa. Należy odróżniać je od innych dobrowolnych sposobów zakończenia sporu tj. mediacji, czy ugody zawartej już w toku procesu. Niestety przedmiotem tego postępowania mogą być tylko sprawy cywilne, które mogą być uregulowane drogą ugody.

Dla potencjalnego wierzyciela, zaletami postępowania pojednawczego są bardzo niskie koszty, szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz co istotne przerwanie biegu przedawnienia „Zawezwanie do próby ugodowej na podstawie art. 185 § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w tym wezwaniu, tak co do przedmiotu żądania jak i co do wysokości” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt. II PK 175/11, LEX nr 1164729) .

Natomiast dłużnik, dzięki ugodzie może uzyskać lepsze warunki wywiązania się ze swojego zobowiązania i uniknąć kosztów ewentualnego procesu.

Istotnym elementem – w postępowaniu pojednawczym – jest właściwość  sądu, ponieważ zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

Regulacja tego postępowania jest korzystna dla obu stron sporu, dlatego warto zawsze przemyśleć możliwość jest wykorzystania.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex