1.Dodawanie artykułów do serwisu „Prawo dla każdego” jest bezpłatne.

2. Artykułu mogą dodawać tylko zarejestrowani użytkownicy.

3. Jeden użytkownik może dodać nieograniczoną ilość artykułów.

4. Dodając artykuł użytkowni akceptuje niniejszy regulamin.

5. Artykuł musi mieć co najmniej 1200 znaków i oraz ma dotyczyć tematyki powiązanej

z szeroko rozumianą tematyką prawa.

6. Artykuł nie może zawierać treści niezgodnych z  prawem oraz dobrymi obyczajami.

7. Artykuł nie może zawierać treści erotycznej, oraz być powiązany ze stronami

zawierającymi treści pornograficzne sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem,

jak również nie może zawierać treści zawierającj nienawiść, rasizm, nazizm lub inne treści

mogące naruszać prawo lub dobre imię osób trzecich, oraz być powiązany z witrynami

zawierającymi takie treści.

8. Artykuł nie może być powiązany ze stronami zawierającymi oferty handlowe dotyczące

przedmiotów lub usług, których obrót jest prawnie zakazany.

9. Treść artykułu musi być poprawna gramtycznie, stylistycznie i ortograficznie.

10. Administracja serwisu „Prawo dla każdego” nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone artykułem opublikowanym przez użytkownika.

11. Użytkownik publikując artykuł oświadcza, że przysługują mu prawa do niego,

pozwalające na taką czynność.

12. Artykuł nie może być reklamą lub ogłoszeniem.

13. W artykule można umieścić maksymalnie dwa wychodzące linki.

14. Wszelkie artykuły niezgodne z wyżej wymienionymi warunkami, będą usuwane.

15. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, jego

konto zostanie usunięte.

16. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu są skuteczne

od chwili publikacji.