wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

źródło: http://pixabay.com/

Jeżeli chcemy by po naszej śmierci wszystkie sprawy majątkowe były uporządkowane, powinniśmy sporządzić testament. Fakt istnienia takiego dokumentu, zmniejsza ryzyko konfliktów pomiędzy naszymi spadkobiercami, czy daje nam możliwość przekazania wartości majątkowej personie z poza grona ww. osób (np. staremu przyjacielowi).

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje testamentów – zwykłe i szczególne (sporządzane w szczególnych sytuacjach). W skład tych pierwszych wchodzi testament własnoręczny, testament sporządzony w formie aktu notarialnego i testament sporządzony przed określonym – ww. akcie – urzędnikiem (zob. art. 951 kodeksu cywilnego). Podstawową formą jest testament własnoręczny (zwany także holograficzny). Aby móc go skutecznie sporządzić, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych (być pełnoletnim i nieubezwłasnowolniony), móc i potrafić czytać i pisać, sporządzić go własnoręcznie, podpisać się oraz opatrzyć datą. Brak którejś z tych przesłanek – oprócz ostatniej z wymienionych tj. opatrzyć datą – powoduje nieważność takiego testamentu. Ostatnia przesłanka – opatrzenie datą – nie powoduje nieważności, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (zob. art. 949 §2 k.c).

 

 Co oznacza przesłanka własnoręczności ? Jest to napisanie tzw. od deski do deski całego testamentu przez spadkodawcę. Powoduje to, że testament w tej formie nie może być wydrukowany z komputera, czy napisany na maszynie. Własnoręczność, nie oznacza, że testament musi być sporządzony przy użyciu dłoni. Osoby niepełnosprawne, mogą napisać go przy użyciu sposobu zwykle przez nie używanego, np. nogą czy ustami (Kidyba A. (red.), Niezbecka E., Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Lex 2012, komentarz do art. 949 k.c.). Bez znaczenia jest też materiał, na którym został sporządzony (mur, kawałek płótna), Sąd Najwyższy dopuścił zawarcie testamentu w liście (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.).

Testament należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Dobrze widzianym jest podanie imion rodziców, czy daty urodzenia. Przyjmuj się, że przesłankę podpisu spełnia też podanie samego nazwiska, czy nawet pseudonimu, jeżeli nie ma wątpliwości od kogo testament pochodzi – np. stale posługuje się znanym pseudonimem – (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.). Prawidłowo sporządzony testament – tj. zawierający wszystkie ww. elementy – pozwala nam na pozostawienie po sobie uregulowanych spraw majątkowych.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex