Prawo rodzinne

Dochodzenie zaległych alimentów

Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również uzyskać alimenty za okres wcześniejszy. W jakich przypadkach?

Przedawnienie roszczenia o alimenty

Co do zasady alimenty służą zaspokajaniu bieżących potrzeb. Toteż zgodnie z zasadą pro praeterito nemo alitur, roszczenie alimentacyjne nie dochodzone w czasie właściwym wygasa. Zasada ta doznaje ograniczeń. Zgodnie z art. 137 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Do tego przepisu stosuję się ogólne normy zawarte w kodeksie cywilnym, regulujące zawieszenie, czy też przerwanie biegu terminu przedawnienia, począwszy od art. 117. Tytułem przykładu można wskazać art. 121 pkt 1 kodeksu cywilnego, wskazujący, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Natomiast istotne znaczenie ma obowiązujący od kilku lat par. 2 wskazanego artykułu, którym mówi, że niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. I co także istotne, w uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty. Wskazana regulacja dopuszcza więc wprost dochodzenie świadczeń za okres z czasu przed wytoczeniem powództwa.

Jakie okoliczności musimy wykazać przed sądem, dochodząc zaległych alimentów?

Już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1949 r. sygn. akt Wa C 389/49, wskazano, że Dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa, a w szczególności roszczeń dziecka pozamałżeńskiego względem jego ojca o zaległe świadczenia okresowe z tytułu kosztów wychowania i utrzymania w przypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże kosztów”. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 czerwca 1976 r. sygn. akt III CRN 88/76, stwierdzając, że „z uwagi na charakter świadczeń alimentacyjnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej, domaganie się ich za okres poprzedzający wytoczenie powództwa może być uzasadnione tylko wówczas, gdy pozostają z tego okresu nie zaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże potrzeb”.

Zatem, żeby móc się starać o alimenty za okres poprzedzający wytoczenie powództwa, należy wykazać, że uprawniony posiada niezaspokojone potrzeby np. na zakup leków, czy pomocy edukacyjnych, lub też, że zaciągnął pożyczki na pokrycie niezbędnych wydatków np. na opłaty za mieszkanie. Oczywiście dowody na te okoliczności musimy przedstawić podczas procesu.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest wręcz wskazany, aby w pełni zabezpieczyć interes Stron. Należy pamiętać, że w procesie cywilnym Strona co do zasady powinna udowodnić fakt z którego wywodzi skutki prawne, zatem bardzo ważne jest powołanie odpowiednich dowodów.

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu?

Ustanowienia pełnomocnika z urzędu możemy domagać się na podstawie art. 117 kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części. Jednakże nie jest to obecnie warunek konieczny, ponieważ również osoba fizyczna nie zwolniona od kosztów sądowych, może domagać się ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymana koniecznego dla siebie i rodziny. Ponadto osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową – także nie zwolniona w żadnym zakresie od kosztów sądowych – może domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Jaki ubiegać się o przyznanie pełnomocnika?

O wyznaczenie pełnomocnika z urzędu możemy starać się zarówno przed założeniem sprawy, jak również w jej trakcie. W tym celu należy złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Co ważne osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku, może go złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu możemy zgłosić razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Jakie dowody i okoliczności należy powołać we wniosku?

Do wniosku w formie pisemnej należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór wskazanego oświadczenia możemy pobrać z witryny internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku wskazanym jest dołączyć dokumenty potwierdzające naszą sytuację majątkową i rodzinną. W szczególności mogą to być różnego rodzaju zaświadczenia, wypełniony PIT, karty informacyjne ze szpitala, rachunki za media, potwierdzenia wpłat. Wniosek i załączone dokumenty powinny wykazywać, potrzebę udziału pełnomocnika w sprawie oraz niemożność pokrycia jego wynagrodzenia przez Stronę.

Czy możemy mieć wpływ na wybór konkretnego pełnomocnika z urzędu?

Strona składająca wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu może wskazać z imienia i nazwiska konkretnego radcę prawnego lub adwokata. W takie sytuacji Sąd decyduje wyłącznie o ustanowieniu radcy prawnego lub adwokata. Natomiast konkretną osobę wskazuje dopiero właściwa rada okręgowej izby radców prawnych lub okręgowa rada adwokacka. Do wyznaczenia konieczne jest także porozumienie ze wskazanym radcą prawnym lub adwokatem.

About

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus - Lex Michał Pichór z siedzibą w Krakowie funkcjonuje od 2012 r. Oferujemy profesjonalny wachlarz usług prawnych, spośród których szczególny nacisk kładziemy na skuteczną windykację należności. Nasza oferta spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów, zarówno indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.


Rozwód – pozew rozwodowy

źródło: http://pixabay.com

źródło: http://pixabay.com

Do skutecznego, rozwiązania małżeństwa, niezbędnym jest prawidłowo sporządzić pozew rozwodowy, który będzie zawierał uzasadnienie pozytywnej przesłanki rozwodowej. Przesłanki rozwodu określa art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on, że jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może wystąpić do sądu o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa. A zatem pozytywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. W orzecznictwie można wskazać, że  „rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 51/10).

Jako rodzaje więzi pomiędzy małżonkami wskazuje się więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze małżonków.

Negatywnymi przesłankami rozwodu  są :

– żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu wspólnego pożycia,

– sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,

– sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Sąd jest obowiązany do badania wystąpienia tych przesłanek.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Pojednanie przed procesem – ugodowe załatwienie sporu przed sądem

ugoda sądowa

źródło: http://pixabay.com

Nie zawsze nasze spory musimy rozwiązywać poprzez wniesienie powództwa. Czasami wystarczy próba ugodowego załatwienia sprawy. Taką możliwość daje nam tzw. postępowanie pojednawcze. Zostało ono uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, a jego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem – bez potrzeby wytaczania powództwa. Należy odróżniać je od innych dobrowolnych sposobów zakończenia sporu tj. mediacji, czy ugody zawartej już w toku procesu. Niestety przedmiotem tego postępowania mogą być tylko sprawy cywilne, które mogą być uregulowane drogą ugody.

Dla potencjalnego wierzyciela, zaletami postępowania pojednawczego są bardzo niskie koszty, szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz co istotne przerwanie biegu przedawnienia „Zawezwanie do próby ugodowej na podstawie art. 185 § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w tym wezwaniu, tak co do przedmiotu żądania jak i co do wysokości” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt. II PK 175/11, LEX nr 1164729) .

Natomiast dłużnik, dzięki ugodzie może uzyskać lepsze warunki wywiązania się ze swojego zobowiązania i uniknąć kosztów ewentualnego procesu.

Istotnym elementem – w postępowaniu pojednawczym – jest właściwość  sądu, ponieważ zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

Regulacja tego postępowania jest korzystna dla obu stron sporu, dlatego warto zawsze przemyśleć możliwość jest wykorzystania.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Mediacja – szansą na porozumienie

abstract-71282_640

źródło:http://pixabay.com

Sam przebieg mediacji nie jest szczególnie sformalizowany i odbywa się na zasadzie dialogu skłóconych stron, przy udziale neutralnej osoby trzeciej w sporze, której rolę pełni tzw. mediator. Zadaje on pytania, często wykorzystując techniki aktywnego słuchania. Służy to uporządkowaniu szczegółów konfliktu i ma usprawnić dochodzenie do wspólnego porozumienia. Po wyciszeniu emocji mediator dyskretnie skłania strony, by skupiły się na zaistniałym problemie, a nie wzajemnie się atakowały i obrażały. Posiadanie interesu w uzyskanym porozumieniu dyskwalifikuje mediatora z prowadzenia sesji mediacyjnych. Również cecha charakteru jaką jest stronniczość – musi mu być obca Robe De Cocktail

.

 

 

Więcej o mediacji w następnym artykule.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


 • Kategorie

 • Informacje o blogu

  Miło nam jest powitać Państwa na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus - Lex. Blog ten zawiera artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki prawnej. Mamy nadzieję, że bedą one dla Państwa interesujące. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zawarte na tej witrynie materiały mają charakter czysto hobbistyczny, dlatego żadna przedstawiona na niej informacja, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej. Administracja bloga nie odpowiada za skutki, zastosowania przedstawionych tu informacji. W celu uzyskania porady prawnej proszę zgłośić się do prawnika.
 • czerwiec 2024
  P W Ś C P S N
  « mar    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Kancelaria Prawna Honoratus-Lex

 • Copyright 2012 by Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP