prawo podatkowe

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest wręcz wskazany, aby w pełni zabezpieczyć interes Stron. Należy pamiętać, że w procesie cywilnym Strona co do zasady powinna udowodnić fakt z którego wywodzi skutki prawne, zatem bardzo ważne jest powołanie odpowiednich dowodów.

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu?

Ustanowienia pełnomocnika z urzędu możemy domagać się na podstawie art. 117 kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części. Jednakże nie jest to obecnie warunek konieczny, ponieważ również osoba fizyczna nie zwolniona od kosztów sądowych, może domagać się ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymana koniecznego dla siebie i rodziny. Ponadto osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową – także nie zwolniona w żadnym zakresie od kosztów sądowych – może domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Jaki ubiegać się o przyznanie pełnomocnika?

O wyznaczenie pełnomocnika z urzędu możemy starać się zarówno przed założeniem sprawy, jak również w jej trakcie. W tym celu należy złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Co ważne osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku, może go złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu możemy zgłosić razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Jakie dowody i okoliczności należy powołać we wniosku?

Do wniosku w formie pisemnej należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór wskazanego oświadczenia możemy pobrać z witryny internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku wskazanym jest dołączyć dokumenty potwierdzające naszą sytuację majątkową i rodzinną. W szczególności mogą to być różnego rodzaju zaświadczenia, wypełniony PIT, karty informacyjne ze szpitala, rachunki za media, potwierdzenia wpłat. Wniosek i załączone dokumenty powinny wykazywać, potrzebę udziału pełnomocnika w sprawie oraz niemożność pokrycia jego wynagrodzenia przez Stronę.

Czy możemy mieć wpływ na wybór konkretnego pełnomocnika z urzędu?

Strona składająca wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu może wskazać z imienia i nazwiska konkretnego radcę prawnego lub adwokata. W takie sytuacji Sąd decyduje wyłącznie o ustanowieniu radcy prawnego lub adwokata. Natomiast konkretną osobę wskazuje dopiero właściwa rada okręgowej izby radców prawnych lub okręgowa rada adwokacka. Do wyznaczenia konieczne jest także porozumienie ze wskazanym radcą prawnym lub adwokatem.

About

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus - Lex Michał Pichór z siedzibą w Krakowie funkcjonuje od 2012 r. Oferujemy profesjonalny wachlarz usług prawnych, spośród których szczególny nacisk kładziemy na skuteczną windykację należności. Nasza oferta spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów, zarówno indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.


Czy warto przejść na podatek liniowy?

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, w której niezależnie od wysokości przychodu, podatek wynosi 19%. Decyzję o wyborze tej formy opodatkowania należy podjąć do 20 stycznia, dlatego już teraz dowiedz się, czy będzie ona dla Ciebie opłacalna.

Przy opodatkowaniu przychodu firmy na zasadach ogólnych obowiązują dwie stawki podatku. Przedsiębiorcy, których przychód w ciągu roku wyniósł maksymalnie 85 528 zł, płacą podatek w wysokości 18%. Jeżeli przychód przekroczył tą kwotę, od nadwyżki ponad tą kwotę muszą zapłacić podatek w wysokości 32%. Podatek liniowy może być więc korzystny dla przedsiębiorców, których przychód przekroczył próg podatkowy, jednak również dla nich nie zawsze podatek liniowy jest opłacalny.

Wady podatku liniowego

Korzystanie z podatku liniowego wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Jednym z nich jest brak możliwości rozliczenia PITu wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warto zauważyć, że rozliczenie z pracującym małżonkiem jest korzystne właśnie wtedy, kiedy jedno z nich przekroczyło próg podatkowy a drugie nie. Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonek, który przekroczył próg może uniknąć konieczności zapłaty wyższego podatku. Dlatego osoby w związku małżeńskim lub samotnie wychowujące dziecko powinny zastanowić się, czy bardziej korzystny będzie w ich przypadku podatek liniowy czy zasady ogólne.

Drugim ograniczeniem z jakim wiąże się podatek liniowy jest brak możliwości korzystania z ulg. Podatnicy, którzy wybiorą tą formę opodatkowania nie skorzystają z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet ani nie odliczą od dochodu przekazanych darowizn. Nie obowiązuje ich również ulga na nowe technologie. Mogą jedynie skorzystać z ulgi abolicyjnej, jeżeli pracowali za granicą.

Przed decyzją o przejściu na podatek liniowy należy zatem rozważyć wszystkie za i przeciw. Warto sprawdzić, ile wyniesie podatek za rok 2014 a ile wyniósłby w przypadku podatku liniowego i na tej podstawie, oraz na podstawie przewidywalnego przychodu za 2015 rok, zdecydować czy w 2015 roku rozliczamy się według zasad ogólnych czy podatkiem liniowym. Nieprzemyślana decyzja może narazić firmę na niekorzystnie wysoki podatek.

About Maja Kochanowska

Członek redakcji portalu www.rozliczeniepit.pl


Usługi prawnicze – bez zwolnień w zakresie VAT-u

usługi prawne

Źródło: http://pixabay.com/

Usługi prawnicze świadczone przez radców prawnych i adwokatów, w ramach własnej działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnień w zakresie podatku od towarów i usług. Nie mają oni możliwości wyboru opodatkowania tym podatkiem, co powoduje, że faktury przez nich wystawiane muszą  zawierać m.in. wyszczególnioną kwotę netto, stawkę VAT, wartość VAT oraz kwotę brutto naliczoną klientowi z racji wykonywania usług prawniczych (m.in. doradztwa prawnego). Co więcej, radcowie prawni, związani wyłącznie stosunkiem pracy (niebędący przedsiębiorcami), którym została powierzona sprawa „z urzędu” mają obowiązek z racji wykonywania tej czynności dokonać rejestracji do celów VAT na druku VAT-R, który to musi zostać przekazany do urzędu skarbowego.

Właściwość US określa się na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przykład:
Radca prawny podał jako główne miejsce wykonywania działalności swoje mieszkanie, mieszczące się np. w Krakowie Nowej Hucie, ale same czynności doradztwa prawnego wykonuje w swoim biurze, wynajętym na potrzeby działalności gospodarczej. Biuro mieści się w Krakowie na Starym Mieście. Deklaracje VAT -7 albo VAT 7-k oraz samo
rozliczenie podatku należy kierować do urzędu skarbowego Kraków Stare Miasto.

Sama rejestracja do celów VAT nie powoduje, że od razu należy dokonać zarejestrowania działalności gospodarczej.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy charakteryzuje się jako podatek pośredni, jednofazowy oraz selektywny. Pierwsze z określeń oznacza, że koszt podatku jest przenoszony na konsumenta finalnego, który z racji doliczania podatku do ceny musi się liczyć z jej wzrostem, gdy akcyza na dany towar czy produkt wzrasta. Jednofazowość wynika z tego, że podatek jest pobierany na jednym etapie obrotu, zwykle w momencie wydania do konsumpcji. Selektywność jest determinantą tego, że podatkowi akcyzowemu podlegają nie wszystkie lecz wybrane wyroby.

Stawki podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej nie mogą być niższe niż pewne minimum przypisane do określonych towarów, obowiązujące na całym jej terenie. Jednocześnie państwa członkowskie korzystają z możliwości ustalania poziomu akcyzy na wyższym pułapie.

Stawki akcyzy wyraża się w:

-kwocie na jednostkę wyrobu,

-pewnym % od podstawy opodatkowania,

-% maksymalnej ceny detalicznej,

-zarówno w kwocie na jednostkę wyrobu jak i % maksymalnej ceny detalicznej.

Jeszcze ciekawostka. Oryginalne włoskie wina, butelkowane we Włoszech nie posiadają znaków akcyzy w postaci banderoli, gdyż stawka podatku na wyroby winiarskie wynosi tam 0%.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Własna firma – działaność gospodarcza. Jak założyć? Co warto wiedzieć?

własna firma jak założyć

źródło: http://pixabay.com/

Własna firma jak założyć? Oczywiście należy mieć po pierwsze „pomysł na biznes”, sporządzić biznes plan oraz zastanowić się nad identyfikacją swojej firmy.

Dalszym, ale bardzo ważnym krokiem jest przemyślenie i dobranie odpowiedniego dla nas rozliczania podatku, ponieważ posiadanie własnej firmy wiąże się dla nas z licznymi obowiązkami. Najważniejsze z nich to terminowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z urzędem skarbowym.

Dobrze przemyślana koncepcja metody rozliczania oraz jej sposobów, będzie dla nas procentować w przyszłości.

Kolejnym punktem, na który obecnie warto zwrócić uwagę, jest możliwość wykonywania wielu czynności wobec różnych urzędów za pomocą Internetu, dlatego i tu ważne jest zorientowanie w tej kwestii.  Dzięki temu zaoszczędzimy – tak przecież ważny dla nas – czas.

Z punktu widzenia prawnego pożądanym jest posiadanie odpowiednio przygotowanych dokumentów prawnych tj. regulaminów (regulamin strony internetowej, regulamin sklepu itd.), umowów (o dzieło, zlecenie, umowa o pracę, sprzedaży, dostawy, świadczenia usług, najmu lokalu itd.), czy odpowiednich pism (np. wezwań do zapłaty).  Dzięki odpowiednio przygotowanemu – od strony prawnej – warsztatowi pracy, będziemy mogli zabezpieczyć się w przyszłości od różnych nieprzyjemnych zdarzeń, albowiem warto pamiętać o tym, że będąc przedsiębiorcą zawieramy umowę z „rynkiem”, a on jest czasami nieprzewidywalny.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


 • Kategorie

 • Informacje o blogu

  Miło nam jest powitać Państwa na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus - Lex. Blog ten zawiera artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki prawnej. Mamy nadzieję, że bedą one dla Państwa interesujące. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zawarte na tej witrynie materiały mają charakter czysto hobbistyczny, dlatego żadna przedstawiona na niej informacja, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej. Administracja bloga nie odpowiada za skutki, zastosowania przedstawionych tu informacji. W celu uzyskania porady prawnej proszę zgłośić się do prawnika.
 • maj 2024
  P W Ś C P S N
  « mar    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Kancelaria Prawna Honoratus-Lex

 • Copyright 2012 by Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP