Prawo spadkowe

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest wręcz wskazany, aby w pełni zabezpieczyć interes Stron. Należy pamiętać, że w procesie cywilnym Strona co do zasady powinna udowodnić fakt z którego wywodzi skutki prawne, zatem bardzo ważne jest powołanie odpowiednich dowodów.

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu?

Ustanowienia pełnomocnika z urzędu możemy domagać się na podstawie art. 117 kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części. Jednakże nie jest to obecnie warunek konieczny, ponieważ również osoba fizyczna nie zwolniona od kosztów sądowych, może domagać się ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymana koniecznego dla siebie i rodziny. Ponadto osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową – także nie zwolniona w żadnym zakresie od kosztów sądowych – może domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Jaki ubiegać się o przyznanie pełnomocnika?

O wyznaczenie pełnomocnika z urzędu możemy starać się zarówno przed założeniem sprawy, jak również w jej trakcie. W tym celu należy złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Co ważne osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku, może go złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu możemy zgłosić razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Jakie dowody i okoliczności należy powołać we wniosku?

Do wniosku w formie pisemnej należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór wskazanego oświadczenia możemy pobrać z witryny internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku wskazanym jest dołączyć dokumenty potwierdzające naszą sytuację majątkową i rodzinną. W szczególności mogą to być różnego rodzaju zaświadczenia, wypełniony PIT, karty informacyjne ze szpitala, rachunki za media, potwierdzenia wpłat. Wniosek i załączone dokumenty powinny wykazywać, potrzebę udziału pełnomocnika w sprawie oraz niemożność pokrycia jego wynagrodzenia przez Stronę.

Czy możemy mieć wpływ na wybór konkretnego pełnomocnika z urzędu?

Strona składająca wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu może wskazać z imienia i nazwiska konkretnego radcę prawnego lub adwokata. W takie sytuacji Sąd decyduje wyłącznie o ustanowieniu radcy prawnego lub adwokata. Natomiast konkretną osobę wskazuje dopiero właściwa rada okręgowej izby radców prawnych lub okręgowa rada adwokacka. Do wyznaczenia konieczne jest także porozumienie ze wskazanym radcą prawnym lub adwokatem.

About

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus - Lex Michał Pichór z siedzibą w Krakowie funkcjonuje od 2012 r. Oferujemy profesjonalny wachlarz usług prawnych, spośród których szczególny nacisk kładziemy na skuteczną windykację należności. Nasza oferta spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów, zarówno indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.


Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

źródło: http://pixabay.com

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest jednym z pierwszych kroków na drodze do uregulowania stanu prawnego majątku po zmarłej osobie. W dużej ilości przypadków sporządzenie go nie jest skomplikowaną czynnością, jednakże mogą zdarzyć się sytuacje gdzie konieczna będzie pomoc profesjonalnego podmiotu, np. w sytuacji niepewności, co do legitymacji do złożenia wniosku, czy większej liczby spadkodawców.

Podstawowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać żądanie stwierdzenia spadku po określonej osobie, oznaczenie osoby składającej wniosek (wnioskodawcy), a więc jego imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Wnioskodawcą jest przeważnie spadkobierca. Wymagane jest również oznaczenie i podanie danych uczestników (tj. ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania). Co do zasady będą to pozostali spadkobiercy. 

Treść wniosku powinna uzasadniać interes prawny wnioskodawcy do złożenia wniosku oraz opisywać wzajemne powiązania wnioskodawcy i uczestników ze spadkodawcą. We wniosku należy określić przede wszystkim spadkodawcę (imię i nazwisko), datę jego śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania. Należy wskazać także, czy wnosi się o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, czy też testamentu. Do pozostałych niezbędnych elementów wniosku, można zaliczyć określenie stanu cywilnego spadkodawcy, ewentualnie też ile razy zawierał on związek małżeński oraz wymienienie spadkobierców. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie odpisy aktów stanu cywilnego. Będzie to przede wszystkim odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy. W zależności od osoby spadkobiercy, można wskazać następujące dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy – dla dzieci zamężnych (które przyjęły nazwisko małżonka), odpis skrócony aktu urodzenia – dla dzieci niezamężnych, również odpis skrócony aktu urodzenia dla rodzeństwo spadkodawcy lub też odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców – jeśli pochodzą z różnych związków. Do wniosku należy załączyć również oryginał testamentu, o ile został sporządzony. 

Wniosek należy podpisać i wraz z oryginałami załączników przekazać do Sądu. Do wniosku należy dołączyć jego odpisy i kopie załączników dla wszystkich uczestników postępowania. Warto jeden egzemplarz zachować dla siebie. 

Co do zasady  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sąd właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 50,00 zł.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Spadek i co dalej? Postępowanie spadkowe

spadek i co dalej

źródło: http://pixabay.com/

Nabyłem spadek i co dalej? Prawo polskie przewiduje dwa rodzaje nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe i testamentowe.  Wybór jednego z nich jest uzależniony od tego, czy spadkodawca pozostawił ważny testament.

Co ma robić potencjalny spadkobierca, jeżeli podejmie wiadomość o spadku? 

Wszystko zależy od jego konkretnej sytuacji, w szczególności może okazać się konieczne złożenie testamentu w sądzie spadku, czy też dokonanie stosownych oświadczeń (np. o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) albo podjęcie próby zabezpieczenia spadku.

Kolejnym ważnym krokiem jest także uzyskanie dokumentu, który by wskazywał nas, jako spadkobierców. Można go uzyskać wszczynając odpowiednie postępowanie przed sądem lub dokonując czynności przed notariuszem.  Uzyskane w ten sposób potwierdzenie do bycia spadkobiercą w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, uprawnia nas to dysponowania spadkiem, choć często tylko w ograniczonym zakresie. Jeżeli jest więcej spadkobierców, koniecznym może okazać się podział majątku spadkowego. W przypadku, gdy osoby zainteresowane dojdą do porozumienia, to mogą tego dokonać u notariusza bądź przed sądem. W przeciwnym razie, a więc braku możliwości dobrowolnych uzgodnień, pozostaje tylko sąd.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Pojednanie przed procesem – ugodowe załatwienie sporu przed sądem

ugoda sądowa

źródło: http://pixabay.com

Nie zawsze nasze spory musimy rozwiązywać poprzez wniesienie powództwa. Czasami wystarczy próba ugodowego załatwienia sprawy. Taką możliwość daje nam tzw. postępowanie pojednawcze. Zostało ono uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, a jego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem – bez potrzeby wytaczania powództwa. Należy odróżniać je od innych dobrowolnych sposobów zakończenia sporu tj. mediacji, czy ugody zawartej już w toku procesu. Niestety przedmiotem tego postępowania mogą być tylko sprawy cywilne, które mogą być uregulowane drogą ugody.

Dla potencjalnego wierzyciela, zaletami postępowania pojednawczego są bardzo niskie koszty, szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz co istotne przerwanie biegu przedawnienia „Zawezwanie do próby ugodowej na podstawie art. 185 § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w tym wezwaniu, tak co do przedmiotu żądania jak i co do wysokości” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt. II PK 175/11, LEX nr 1164729) .

Natomiast dłużnik, dzięki ugodzie może uzyskać lepsze warunki wywiązania się ze swojego zobowiązania i uniknąć kosztów ewentualnego procesu.

Istotnym elementem – w postępowaniu pojednawczym – jest właściwość  sądu, ponieważ zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

Regulacja tego postępowania jest korzystna dla obu stron sporu, dlatego warto zawsze przemyśleć możliwość jest wykorzystania.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Testament własnoręczny

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

źródło: http://pixabay.com/

Jeżeli chcemy by po naszej śmierci wszystkie sprawy majątkowe były uporządkowane, powinniśmy sporządzić testament. Fakt istnienia takiego dokumentu, zmniejsza ryzyko konfliktów pomiędzy naszymi spadkobiercami, czy daje nam możliwość przekazania wartości majątkowej personie z poza grona ww. osób (np. staremu przyjacielowi).

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje testamentów – zwykłe i szczególne (sporządzane w szczególnych sytuacjach). W skład tych pierwszych wchodzi testament własnoręczny, testament sporządzony w formie aktu notarialnego i testament sporządzony przed określonym – ww. akcie – urzędnikiem (zob. art. 951 kodeksu cywilnego). Podstawową formą jest testament własnoręczny (zwany także holograficzny). Aby móc go skutecznie sporządzić, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych (być pełnoletnim i nieubezwłasnowolniony), móc i potrafić czytać i pisać, sporządzić go własnoręcznie, podpisać się oraz opatrzyć datą. Brak którejś z tych przesłanek – oprócz ostatniej z wymienionych tj. opatrzyć datą – powoduje nieważność takiego testamentu. Ostatnia przesłanka – opatrzenie datą – nie powoduje nieważności, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (zob. art. 949 §2 k.c).

 

 Co oznacza przesłanka własnoręczności ? Jest to napisanie tzw. od deski do deski całego testamentu przez spadkodawcę. Powoduje to, że testament w tej formie nie może być wydrukowany z komputera, czy napisany na maszynie. Własnoręczność, nie oznacza, że testament musi być sporządzony przy użyciu dłoni. Osoby niepełnosprawne, mogą napisać go przy użyciu sposobu zwykle przez nie używanego, np. nogą czy ustami (Kidyba A. (red.), Niezbecka E., Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Lex 2012, komentarz do art. 949 k.c.). Bez znaczenia jest też materiał, na którym został sporządzony (mur, kawałek płótna), Sąd Najwyższy dopuścił zawarcie testamentu w liście (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.).

Testament należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Dobrze widzianym jest podanie imion rodziców, czy daty urodzenia. Przyjmuj się, że przesłankę podpisu spełnia też podanie samego nazwiska, czy nawet pseudonimu, jeżeli nie ma wątpliwości od kogo testament pochodzi – np. stale posługuje się znanym pseudonimem – (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.). Prawidłowo sporządzony testament – tj. zawierający wszystkie ww. elementy – pozwala nam na pozostawienie po sobie uregulowanych spraw majątkowych.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


 • Kategorie

 • Informacje o blogu

  Miło nam jest powitać Państwa na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus - Lex. Blog ten zawiera artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki prawnej. Mamy nadzieję, że bedą one dla Państwa interesujące. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zawarte na tej witrynie materiały mają charakter czysto hobbistyczny, dlatego żadna przedstawiona na niej informacja, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej. Administracja bloga nie odpowiada za skutki, zastosowania przedstawionych tu informacji. W celu uzyskania porady prawnej proszę zgłośić się do prawnika.
 • maj 2024
  P W Ś C P S N
  « mar    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Kancelaria Prawna Honoratus-Lex

 • Copyright 2012 by Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP